METODY ZAPOBIEGANIA SCHORZENIOM PRZEWLEKŁYM

Zagadnienia dla studentów

METODY ZAPOBIEGANIA SCHORZENIOM PRZEWLEKŁYM

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 2 rok, II st

Celem nauczania przedmiotu Metody zapobiegania schorzeniom przewlekłym jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat metod współczesnej profilaktyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy poprzez tworzenie projektów z zakresu prewencji i kształtowanie postaw prozdrowotnych na rzecz indywidualnych osób i wybranych populacji.

Wykłady (28h):

Metody i strategie profilaktyczne w chorobach przewlekłych.

Metody profilaktyki w zależności od wieku rozwojowego człowieka.

Jakość życia w chorobach przewlekłych.

Styl życia a zdrowie. Wpływ stylu życia na zachorowalność i umieralność na choroby przewlekłe.

Bariery utrudniające upowszechnianie działań profilaktycznych, realizację specjalnych inicjatyw zorientowanych na grupy ryzyka oraz leczenie najważniejszych chorób przewlekłych (przy wykorzystaniu otyłości jako przykładu)

 Seminaria (14h):

Zarządzanie chorobami przewlekłymi - rola jednostki i populacji. Świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki chorób przewlekłych.

Identyfikacja nowych, innowacyjnych działań w mediach społecznych, naukach behawiorystycznych i nowych technologiach w sprawie czynników ryzyka chorób przewlekłych.

Typy programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca) - projektowanie programów profilaktycznych.

Działania profilaktyczne celowane w zmniejszanie niepełnosprawności i przedwczesnej śmiertelności w wybranych chorobach przewlekłych.

Rola studenta zdrowia publicznego w profilaktyce przewlekłych chorób niezakaźnych.

 Ćwiczenia (14h):

Konsultacje indywidualne i grupowe - jako szczególna metoda profilaktyki.

Szczegółowa analiza metod reagowania na przypadki występowania dwóch lub kilku chorób przewlekłych u jednej osoby oraz inne skomplikowane problemy związane z chorobami przewlekłymi.

Opracowanie zaleceń w zakresie stosowanych metod profilaktyki chorób przewlekłych.

Typy programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca) - projektowanie programów profilaktycznych.

Występowanie nierówności w dostępie do profilaktyki, wczesnego diagnozowania i leczenia schorzeń przewlekłych.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Piśmiennictwo:

Piśmiennictwo podstawowe:
1. Marchwińska-Wyrwał E. Piekut A. (red). Nierówności w zdrowiu – Część II: Środowiskowe uwarunkowania chorób przewlekłych. Monografia SUM. Katowice 2015
2. Kaplun A., Promocja zdrowia w chorobach przewlekłych. Odkrywanie nowej jakości zdrowia; Oficyna Wydawnicza Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997.
3. Ostrowska A., Styl życia a zdrowie. Z zagadnień promocji zdrowia, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999, rozdz. Styl życia – koncepcje teoretyczne w socjologii, s. 18-25.


Piśmiennictwo uzupełniające:
1. Sito A., Berkowska M., Promocja zdrowia. Rozwój koncepcji, w: A. Sito, M. Berkowska (red.) Modele ewaluacji w programach promocji zdrowia. Teoria i Praktyka, Medycyna Wieku Rozwojowego, suplement I do nr 4, październik-grudzień 2000.  
2. Szymańska J.: Programy profilaktyczne: podstawy profesjonalnej profilaktyki. Warszawa : CMPP-P MEN, 2000.  
3. Ustawa o Zdrowiu Publicznym 2015.
4 WHO. Global Status Raport on noncommunicable diseases 2014.
5. Konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2010( DzU.C 74 z 8.3.2011, s.4) pt. Innowacyjne podejście do chorób przewlekłych w systemach zdrowia publicznegoi opieki zdrowotnej.
6. Deklaracja polityczna posiedzenia wysokiego szczebla Zgromadzenia Ogólnego w sprawie profilaktyki chorób niezakaźnych i ich zwalczania przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 19 września 2011 r. (ONZ A/RES/66/2).
7. Gałuszka A. Człowiek przewlekle chory. Aspekty psychoegzystencjalne. Wyd. UŚ, Katowice 2005.

 

Sylabus

Regulamin przedmiotu 

 Terminy zajęć