PROPEDEUTYKA CHORÓB ŚRODOWISKOWOZALEŻNYCH

Zagadnienia dla studentów

PROPEDEUTYKA CHORÓB ŚRODOWISKOWOZALEŻNYCH

Zarządzenie Ryzykiem Zdrowotnym, 2 rok, II st

Celem nauczania przedmiotu Propedeutyka chorób środowiskowozależnych jest zapoznaie studenta z podstawową wiedzą na temat uwarunkowań najczęściej występujących niezakaźnych chorób środowiskowozależnych, zarówno w populacji dorsłych jak i dzieci, ponadto poznanie objawów klinicznych, powikłań i konsekwencji społecznych tych chorób z uwzględnieniem znaczenia stylu życia 

Wykłady (28h):
Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu chorób środowiskowozaleznych nienowotworowych.
Narażenie na czynniki biologiczne o istotnym znaczeniu dla patogenezy chorób nowotworowych oraz nienowotworowych.
Znaczenie szczepień profilaktycznych oraz innych metod ograniczenia narażenia na infekcyjne czynniki chorobotwórcze.
Znaczenie narażenia na promieniowanie dla patogenezy chorób nowotworowych oraz nienowotworowych.
Metody ochrony przed promieniowaniem.
Metody diagnostyczne wczesnego diagnozowania chorób środowiskozależnych nowotworowych i nienowotworowych.

Seminaria (14h):
Prezentacja i omówienie przypadków chorób noworowych spowodowanych narażeniem na czynniki środowiskowe  
Prezentacja i omówienie  przypadków chorób nienowotworowych spowodowanych narażeniem na czynniki środowiskowe.
Prezentacja i omówienie wybranych przypadków nowotworów o etiologii środowiskowej.
Prezentacje studentów opracowane na podstawie danych literaturowych.
Prezentacja i omówienie wybranych przypadków z piśmiennictwa.
                                                                                                                                            
Ćwiczenia (14h):
Ocena wyników diagnostycznych badań przesiewowych.
Sposoby informowania społeczeństwa o chorobach spowodowanych czynnikami środowiskowymi.

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Piśmiennictwo podstawowe:
1.Kordek R. i wsp. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Gdańsk 2003 (i kolejne wydania).
2. Meder J. Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podeplomowego 2011
Piśmiennictwo uzupełniające:
1. Jethona Z., A. Grzybowski A.  Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa – Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL
2. Krzakowski M. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych”. Via Medica 2011r
3. Krajowy Rejestr Nowotworów


 

Sylabus

Regulamin przedmiotu

Terminy zajęć