PROFILAKTYKA CHORÓB ŚRODOWISKOWOZALEŻNYCH

Zagadnienia dla studentów

PROFILAKTYKA CHORÓB ŚRODOWISKOWOZALEŻNYCH

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 1 rok, II st

Celem nauczania przedmiotu Profilaktyka i leczenie schorzeń środowiskowozależnych jest zapoznanie studenta z wiedzą na temat metod współczesnej profilaktyki, kształtowanie i doskonalenie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy poprzez tworzenie projektów z zakresu prewencji i kształtowanie postaw prozdrowotnych na rzecz indywidualnych osób i ogółu ludności.

Wykłady (28h):

 1. Planowanie profilaktycznych programów zdrowotnych. Ewaluacja procesu planowania.
 2. Zasady tworzenia profilaktycznych programów zdrowotnych.
 3. Pragmatyczne aspekty realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych. Konstrukcja profilaktycznych programów zdrowotnych.
 4. Narodowe Programy Zdrowia jako narzędzie polityki zdrowotnej Polski.
 5. Profilaktyka i leczenie wybranych chorób nowotworowych.

Seminaria (14h):

 1. Ustawodawstwo polskie w zakresie organizacji i przeprowadzania programów zdrowotnych. Ustawa o zdrowiu publicznym.
 2. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-20
 3. Organizacja opieki onkologicznej w Polsce i Narodowe Programy Zwalczania Chorób Nowotworowych
 4. Kodeks Walki z Rakiem
  1. Epidemiologia, etiopatogeneza, profilaktyka i metody leczenia wybranych nowotworów. Symptomologia nowotworów złośliwych. Objawy alarmowe w onkologii. Badania diagnostyczne i kontrolne.
  2. Czynniki ryzyka i determinanty zdrowia wg WHO. Skuteczność działań w zakresie wybranego problemu zdrowotnego.
   1. Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych krwi i szpiku kostnego, możliwości jakie daje transplantacja komórek hematopoetycznych, propagowanie idei honorowego dawstwa szpiku.
   2. Społeczne nierówności w zdrowiu.
    1. System organizacji walki z rakiem w Polsce i zasady współpracy z wyspecjalizowanymi ośrodkami onkologicznymi i rejestrami nowotworów.
    2. Znajomość społecznego i medycznego znaczenia chorób nowotworowych.

Ćwiczenia (14h):

 1. Analiza aktów prawnych.
 2. Analiza i omówienie narzędzi polityki zdrowotnej.
 3. Samodzielne przygotowanie profilaktycznego programu zdrowotnego.
 4. Prezentacja i omówienie epidemiologii, etiopatogenezy, profilaktyki i metod leczenia wybranych nowotworów.
 5. Opracowanie zaleceń w zakresie stosowanych metod profilaktyki chorób nowotworowych i nienowotworowych chorób środowiskozależnych.

Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę

Piśmiennictwo:

1. Koper A. Pielęgniarstwo onkologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2012
2. Kordek R. i wsp. Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Gdańsk 2003 ( i kolejne wydania).
3. Meder J. Podstawy onkologii klinicznej. Centrum Medyczne Kształcenia Podeplomowego 2011
4. Ustawa o Zdrowiu Publicznym
5. Narodowe Programy Zdrowia na lata (1996-2005, 2007-2015, 2016-2020)
6. Narodowy Program Zwalczczania Chorób Nowotworowych
7. Kodeks Walki z Rakiem


Piśmiennictwo uzupełniające:
1. Jethona Z., A. Grzybowski A.  Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa – Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL
2. Krzakowski M. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych”. Via Medica 2011r
3. Krajowy Rejestr Nowotworów

 

Sylabus

Regulamin przedmiotu 

Terminy zajęć