PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Zagadnienia dla studentów

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 1 rok, II st

Celem nauczania przedmiotu Profilaktyka zdrowotna jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą na temat zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu chorobowego poprzez zachowania profilaktyczne wpływające pozytywnie na organizm ludzki jako efekt zachowań zdrowotnych sprzyjających zdrowiu i wynikającyzch z szeroko rozumianego stylu życia.         

Wykłady (14h):
1. Profilaktyka zdrowotna - definicja, cele, założenia;
2. Fazy profilaktyki zdrowotnej: profilaktyka wczesna, profilaktyka pierwotna, profilaktyka wtórna, profilaktyka trzeciej fazy /trzeciorzędowa;
3. Badania przesiewowe- skrining;
4. Powstanie i rozwój profilaktyki zdrowotnej na tle przemian w rozumieniu zdrowia i choroby. Najczęstsze zagrożenia zdrowotne XXI wieku;
5. Rola i znaczenie zachowań zdrowotnych w kształtowaniu postaw wobec zdrowia;
6. Wpływ czynników modyfikowalnych i niemodyfikowalnych na zdrowie człowieka;
7. Społeczne, ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania stanu zdrowia;
8. Nierówności w zdrowiu;
9. Rola różnych środowisk w profilaktyce zdrowotnej;
9. Najczęstrze problemy zdrowotne populacji szkolnej;
10. Rola i znaczenie programów zdrowotnych w profilaktyce zdrowotnej;

Ćwiczenia (28h):

1. Rodzaje badań profilaktycznych;
2. Metody profilaktyki w zależności od wieku rozwojowego człowieka;
3. Metodologia programów profilaktycznych;
4. Rola mediów w działaniach na rzecz zdrowia;
5. Podstawowe narzędzia wpływu społecznego wykorzystywane w kampaniach społecznych;      
6. Typy programów profilaktycznych (profilaktyka uniwersalna, selektywna, wskazująca);
7. Model profilaktyki zintegrowanej;
8. Rola polityki państwa w działaniach prewencyjnych na rzecz zdrowia;
9. Samorządowe i centralne programy profilaktyczne;
10. Konsultacje indywidualne jako szczególna metoda profilaktyki;

11. Definiowanie i diagnozowanie zagrożeń zdrowotnych w wybranej populacji;
12. Projektowanie programów profilaktycznych;

Forma zaliczenia: Egzamin

Piśmiennictwo:
1. Sito A., Berkowska M., Promocja zdrowia. Rozwój koncepcji, w: A. Sito, M. Berkowska (red.) Modele ewaluacji w programach promocji zdrowia. Teoria i Praktyka, Medycyna Wieku Rozwojowego, suplement I do nr 4, październik-grudzień 2000.
2. Słońska Z., Promocja zdrowia - zarys problematyki, w: Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, nr 1-2, 1994.
3. Sochocki M. J., Sito A., Badania jakościowe w ewaluacji programów promocji zdrowia w kontekście paradygmatów zdrowia i choroby, w: Medycyna Wieku Rozwojowego (numer pod red.: A. Sito, K. Ostaszewski), nr 1, cz. II, styczeń-marzec 2003.
4. Sęk H. (red.) (1998). Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki w: społeczna Psychologia Kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 5. Juczyński Z. (2001). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia.
6. Szymańska J.: Programy profilaktyczne : podstawy profesjonalnej profilaktyki.- Warszawa : CMPP-P MEN, 2000.
7. Ustawa o Zdrowiu Publicznym (2015)


Piśmiennictwo dodatkowe:
1. Synowiec-Piłat M., Promocja zdrowia i profilaktyka onkologiczna w działaniach organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Adam Marszałek & Akademia Medyczna we Wrocławiu, Toruń 2009, rozdz. 1: Paradygmat socjoekologiczny jako zaplecze teoretyczne promocji zdrowia, s. 17-38; rozdz. 2: Promocja zdrowia, s. 39-63.
2. Koczurowska J.: Profilaktyka w środowisku lokalnym.- Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, 2002.
3. Kosińska E.: Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyki.- Kraków : Rubikon, 2002.
4. Szpringer M.: Wybrane pozycje bibliograficzne z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej.- Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2002.
5. Hawkins J.D., Nederhood B. Podrecznik ewaluacji programów profilaktycznych, IPiN, PTP, Warszawa-Olsztyn, 1994
6. Kwiatkowska-Łozińska M. Żyj bezpiecznie i zdrowo: program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007
7. Syrek E, Borzucka-Sitkiewicz K. Edukacja zdrowotna. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
8.  Kacprzak M.: Medycyna zapobiegawcza w praktyce lekarskiej, PZWL, Warszawa 1957
9. Syme SL. The prevention of disease and promotion of health: the need for a new approach. European Journal of Public Health, Vol. 17, No. 4, 329–333
10. Merkur S, Sassi F, McDaid D. Promoting health, preventing disease: is there an economic case? World Health Organization 2013

 

Sylabus

Regulamin przedmiotu

Terminy zajęć