METODOLOGIA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

Zagadnienia dla studentów

METODOLOGIA PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ

Zarządzanie Ryzykiem Zdrowotnym, 2 rok, I st

Celem kształcenia w zakresie metodologii badań naukowych jest dostarczenie wiedzy umożliwiającej planowanie oraz realizację badań naukowych. W trakcie zajęć studenci powinni zdobyć umiejętności potrzebne do napisania pracy licencjackiej, a w szczególności: poznać podstawy pracy badawczej, posiąść umiejętność konstruowania narzędzi badawczych, poznać sposoby zbierania informacji – zarówno źródłowych, jak i od badanych, opanować umiejętność opracowania i udostępniania wyników swoich badań, napisać pracę licencjacką według merytorycznych kryteriów.

Założenie przedmiotu: przekazanie studentom ogólnej wiedzy niezbędnej podczas pisania pracy licencjackiej.

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

 

Regulamin

Sylabus

Terminy zajęć