CHOROBY WEWNĘTRZNE/HEMATOLOGIA

Zagadnienia dla studentów

CHOROBY WEWNĘTRZNE/HEMATOLOGIA

V rok WL Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych realizuje zajęcia z chorób wewnętrznych/hematologii dla studentów Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Zajęcia realizują:

 1. Prof. dr hab. n med. Sebastian Grosicki
 2. Lek. Aleksandra Prus
 3. Lek. Piotr Małecki 
 4. Lek. Nataliia Bohun 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia kliniczne (ćwiczenia) w podgrupach prowadzone są w Oddziale Klinicznym Hematologii, bud. nr 10, piętro 2 zgodnie z planem. Obowiązkowe wyposażenie studenta to stetoskop.  

 • Zajęcia przy łóżku pacjenta utrwalenie zasad zbierania wywiadu lekarskiego oraz badania fizykalnego z uwzględnieniem specyfiki chorych hematologicznych. Omówienie indywidualnych chorych wywiad, badanie fizykalne, wyniki badań diagnostycznych, diagnostyka różnicowa, diagnoza, zaproponowanie optymalnego leczenia. 
 • Asysta przy podstawowych badaniach diagnostycznych wykonywanych w oddziale hematologicznym  biopsja szpiku kostnego, trepanobiopsja, USG jamy brzusznej, ECHO serca 
 • Analiza przypadków klinicznych / Analiza wyników morfologii krwi z rozmazem i proteinogramu
 • Preparaty mikroskopowe utrwalenie techniki obsługi mikroskopu, ocena preparatów krwi obwodowej i szpiku

2. Seminaria odbywają się w formie zajęć online na platformie internetowej.  

Należy przygotować się do zajęć zgodnie z podanym piśmiennictwem/planem i aktywnie uczestniczyć w zajęciach. 

3. Aktywność na zajęciach klinicznych i seminariach będzie oceniana

ZASADY ZALICZENIA ZAJĘĆ:

1. Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach na podstawie: 

 • obecności na wszystkich ćwiczeniach i seminariach  
 • aktywności na zajęciach (ćwiczenia, seminaria) 
 • przygotowania i omówienia historii choroby pacjenta

2. Przygotowanie i omówienia historii choroby pacjenta: 

 • Przydzielenie pacjenta następuje w pierwszym dniu ćwiczeń w trakcie zajęć przy łóżku chorego. Student zobowiązany jest zebrać dokładny wywiad chorobowy oraz przeprowadzić badanie fizykalne 
 • Historia choroby powinna być napisana osobiście, odręcznie (czytelnie), lub na komputerze, zakończona podpisem studenta 
 • Warunkiem zaliczenia będzie omówienie przypadku pacjenta, oraz wykazanie się znajomością danej jednostki chorobowej (diagnostyka, rozpoznanie różnicowe, leczenie, rokowanie)

SEMINARIA ZAKRES TEMATYCZNY:

Prof. Sebastian Grosicki 

 • Ostra białaczka szpikowa 
 • Ostra białaczka limfoblastyczna 
 • Przewlekła białaczka limfocytowa 
 • Przewlekła białaczka szpikowa i inne nowotwory mieloproliferacyjne 

Lek. Nataliia Bohun

 • Szpiczak plazmocytowy- definicja, objawy kliniczne, kryteria CRAB, podstawy leczenia przeciwnowotworowego 
 • Inne gammapatie: zespół POEMS (szpiczak osteosklerotyczny), amyloidoza łańcuchów lekkich immunoglobulin, makroglobulinemia Waldenstroma- wiedza podstawowa 
 • Wrodzone skazy krwotoczne: hemofilia A, hemofilia B, choroba von Willebranda- podstawy mechanizmów hemostazy, zbieranie wywiadu krwotocznego (uprzednie incydenty, wywiad rodzinny), zasady dziedziczenia, objawy kliniczne, podstawy leczenia, postępowanie w stanach nagłych 
 • Patogeneza oraz czynniki ryzyka żylnej choroby zakrzepowo- zatorowej (ŻChZZ) 
 • Stany nadkrzepliwości: trombofilie wrodzone (m.in. czynnik V Leiden) i trombofilie nabyte (m.in. zespół antyfosfolipidowy APS, małopłytkowość poheparynowa)- przyczyny, podstawowa diagnostyka, profilaktyka 
 • Mikroangiopatie zakrzepowe: zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP) i zespół hemolityczno- mocznicowy (HUS)- przyczyny, objawy kliniczne, rozpoznanie, ogólne zasady leczenia

Lek. Piotr Małecki

 • Chłoniaki nieziarnicze  
 • Chłoniak Hodgkina 
 • Ostra białaczka limfoblastyczna/chłoniak limfoblastyczny 
 • Przewlekła białaczka limfocytowa 
 • Diagnostyka różnicowa limfadenopatii 
 • Niedokrwistości – definicja, różnicowanie, rodzaje, diagnostyka 
 • Zespół mielodysplastyczny – definicja, etiologia, diagnostyka, leczenie 
 • Małopłytkowość – definicja, rodzaje, etiologia, diagnostyka 
 • Hiperkalcemia nowotworowa – definicja, patogeneza, leczenie

PIŚMIENNICTWO:

Obowiązkowe: 

 1. Podręcznik Choroby wewnętrznepod red. A. Szczeklika 2020/2021: mały podręcznik: choroby układu krwiotwórczego, podstawy transfuzjologii: 1016-1101 i ten sam zakres tematyczny z dużego podręcznika.

Uzupełniające:  

 1. Praktyka Hematologiczna, red. W. Jędrzejczak, Termedia 2015 
 2. Podstawy Hematologii, red. Iwona Hus, Anna Dmoszyńska, Tadeusz Robak wyd. Czelej 2019 
 3. Acta Hematologica Polonica czasopismo PTHiT   http://pthit.pl/Acta_Haematologica_Polonica,4 

 

REGULAMIN PRZEDMIOTU 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

SYLABUS PRZEDMIOTU